Vergunningsprocedure, planning en inspraak
Planning

 SEPTEMBER 2020 

Fysieke bijeenkomst voor belangstellenden door initiatiefnemers Shell en Eneco.

 OKTOBER 2020 

Shell dient aanvraag in voor omgevingsvergunning zonnepark.

 NOV 2020 - JAN 2021 

Behandeling Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB)* door gemeenteraad.

 DECEMBER 2020 

Eneco dient een aanvraag in voor een omgevingsvergunning windmolens.

 JANUARI 2021 

Concept Verklaring Geen Bedenkingen zonnepark in raad

 FEBRUARI 2021 

Raadsbijeenkomst VVGB windmolens

 MAART 2021 

Onderzoek gemeente nieuwe partner zonnepark

Concept VVGB windmolens in raad Besluit ontwerpbeschikking

Vergunning windmolens ter inzage

 MEI 2021 

Besluit college van B&W over de ingebrachte zienswijzen windmolens. Is opgeschort in verband met tijdelijke pauze vergunningsprocedure.

 JUNI-JULI 2021 

Besluit VVGB windmolens door gemeenteraad

 JULI 2021 

Verlenen vergunning windmolens door B&W en publicatie omgevingsvergunning
U kunt beroep instellen tegen de verleende vergunning bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (windenergie) en bij de rechtbank (zonne-energie).

 TUSSEN 2021 & 2023 

Bouwfase van zonnepark en windmolens

 21 februari 2022 

Exploitatiefase

Omgevingsdialoog in werkgroepen

Gedurende het gehele traject is er gelegenheid voor belanghebbenden om betrokken te zijn bij de planvorming. In het kader van de omgevingsdialoog zijn er twee werkgroepen samengesteld. De werkgroep  Biodiversiteit richt zich op de natuurontwikkeling rondom het plangebied en de werkgroep Financiële participatie komt met een voorstel voor het duurzaamheidsfonds.

* Behandeling Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB)
Iedere gemeente kent een bestemmingsplan waarin is vastgelegd voor welke functies locaties gebruikt (mogen) worden. De locatie van het Energiepark kent in het Bestemmingsplan voornamelijk een agrarische functie. Dat betekent dat daar dus normaal gesproken geen zonneweide of windpark geplaatst mogen worden. Dat kan alleen als het bestemmingsplan wordt gewijzigd (daarmee worden functies in een gebied definitief gewijzigd) of wanneer met een zogenaamde Verklaring van Geen Bedenkingen tijdelijk wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet besluiten tot deze VVGB. De zonneweide en het windpark zullen in principe tijdelijke constructies zijn op deze locatie en krijgen dus een vergunning voor 25 jaar. Daarna zullen de initiatiefnemers Shell en Eneco alle installaties en bouwwerken weer moeten verwijderen, zodat de gronden weer hun normale agrarische functie terugkrijgen.

LOCATIE

In Energiepark A59 komen het windpark en het zonnepark samen in een klein deel van de Oranjepolder, tegen de snelweg a59 aan. Op de achterliggende situatieschets is de geplande locatie met kleur aangegeven.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring