Vergunningsprocedure, planning en inspraak
Planning

 SEPTEMBER 2020 

Fysieke bijeenkomst voor belangstellenden door initiatiefnemers Shell en Eneco.

 OKTOBER 2020 

Shell dient aanvraag in voor omgevingsvergunning zonnepark.

 NOV 2020 - JAN 2021 

Behandeling Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB)* door gemeenteraad.

 DECEMBER 2020 

Eneco dient een aanvraag in voor een omgevingsvergunning windmolens.

 JANUARI 2021 

Concept Verklaring Geen Bedenkingen zonnepark in raad.

 FEBRUARI 2021 

Raadsbijeenkomst VVGB windmolens.

 MAART 2021 

Onderzoek gemeente nieuwe partner zonnepark.

Concept VVGB windmolens in raad Besluit ontwerpbeschikking.

Vergunning windmolens ter inzage.

 MEI 2021 

Besluit college van B&W over de ingebrachte zienswijzen windmolens. Is opgeschort in verband met tijdelijke pauze vergunningsprocedure.

 NOVEMBER 2021 

Eneco neemt project zonnepark A59 over van Shell.

 FEBRUARI 2022

Vergunning zonnepark A59 ter inzage. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. 

 MEI 2022

College besluit nota zienswijzen vast te stellen en aan de gemeenteraad voor te stellen de definitieve verklaringen van geen bedenkingen af te geven.

 JUNI 2022 

Nieuw bestuursakkoord stelt dat is besloten af te zien van de bouw van twee windmolens in de Oranjepolder.

De gemeenteraad stelt de notitie zienswijzen vast en verleent de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

 JULI 2022

De herroepelijke vergunning voor het zonnepark A59 wordt verleend. Het is gedurende 6 weken mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State.

 DECEMBER 2022

Vergunning zonnepark A59 wordt onherroepelijk verleend.

 2023-2024

Voorbereiding project door Eneco.

 Eind 2024

Op zijn vroegst verwachte start exploitatie.

Omgevingsdialoog in werkgroepen

Gedurende het gehele traject is er gelegenheid voor belanghebbenden om betrokken te zijn bij de planvorming. In het kader van de omgevingsdialoog zijn er twee werkgroepen samengesteld. De werkgroep  Biodiversiteit richt zich op de natuurontwikkeling rondom het plangebied en de werkgroep Financiële participatie komt met een voorstel voor het duurzaamheidsfonds.

* Behandeling Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB)
Iedere gemeente kent een bestemmingsplan waarin is vastgelegd voor welke functies locaties gebruikt (mogen) worden. De locatie van het Energiepark kent in het Bestemmingsplan voornamelijk een agrarische functie. Dat betekent dat daar dus normaal gesproken geen zonneweide of windpark geplaatst mogen worden. Dat kan alleen als het bestemmingsplan wordt gewijzigd (daarmee worden functies in een gebied definitief gewijzigd) of wanneer met een zogenaamde Verklaring van Geen Bedenkingen tijdelijk wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet besluiten tot deze VVGB. De zonneweide en het windpark zullen in principe tijdelijke constructies zijn op deze locatie en krijgen dus een vergunning voor 25 jaar. Daarna zullen de initiatiefnemers Shell en Eneco alle installaties en bouwwerken weer moeten verwijderen, zodat de gronden weer hun normale agrarische functie terugkrijgen.

LOCATIE

In Energiepark A59 komen het windpark en het zonnepark samen in een klein deel van de Oranjepolder, tegen de snelweg a59 aan. Op de achterliggende situatieschets is de geplande locatie met kleur aangegeven.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring