Toelichting locatiekeuze

Locatie voor energiepark A59: waarom langs de A59 in de Oranjepolder?

Locatiekeuze windmolens
De locatiekeuze voor het plaatsen van windmolens in het uiterste puntje van de Oranjepolder tegen de A59 aan komt voort uit het windbod van de Regio West-Brabant aan de provincie. Dit windbod stamt uit 2011. Het bod is geaccepteerd door de provincie en verankerd in de afspraken Wind op Land met het Rijk in 2013. Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout heeft op 25 september 2012 ingestemd met dit windbod en het aandeel van Oosterhout daarin.
De raad is hierover op 27 september 2012 geïnformeerd. Daarmee heeft gemeente Oosterhout toen de medewerking toegezegd voor het plaatsen van 2 windmolens met een totaalvermogen van 6MW ten oosten van de bestaande windmolens op Weststad. Het toenmalige particuliere initiatief is niet doorgegaan. Uiteindelijk is Eneco, met tussenkomst van Shell, in 2019 met het initiatief gekomen voor het plaatsen van windmolens langs de A59 in de Oranjepolder.

Locatiekeuze zonneweides
In 2018 en begin 2019 zijn door diverse initiatiefnemers locaties voor zonneweides aangedragen.  Hierop is door de gemeente een toets gedaan. In totaal zijn uiteindelijk 15 initiatieven en locaties voor zonneweides daadwerkelijk betrokken in de uiteindelijke afwegingen. Deze vindt u hier.

De bij de gemeente bekende initiatieven en locaties in 2018 zijn intern door de diverse ambtelijke specialisten gescoord op de criteria Stedenbouw, Water, Ruimtelijke Ordening, Groen, Archeologie, Algemeen en Duurzaamheid. Dit ging toen over 11 verschillende locaties. De score van de verschillende locaties vindt u hier terug. De locaties Bavelse Berg en Oranjepolder scoorden het hoogst als meest geschikte plaats voor zonneweide(s). De initiatieven 12 tot en met 15 zijn bij de gemeente Oosterhout aangedragen nadat deze toets had plaatsgevonden. Gezien de locaties voor deze zonneweides is aangesloten bij de scores die reeds voor de andere initiatieven gegeven zijn.

Ambitienota energietransitie 2030 en Routekaart
De uitkomsten* zijn besproken met de wethouder en tijdens de Collegevergadering van 30 april 2019. De uitkomsten zijn daarna meegenomen in het proces van het opstellen van de ambitienota Energietransitie 2030 en de routekaart energietransitie 2019-2022.

Grootschalige opwek nodig
In 2019 zijn de duurzaamheidsambities voor de gemeente Oosterhout beschreven en is de Routekaart energietransitie opgesteld. In dit traject werd nogmaals duidelijk dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen niet zullen bereiken zonder ook op enkele locaties grootschalig duurzame energie op te wekken. Dit naast zon op bedrijfsdaken en daken van woningen. 

Beperken aantal locaties
In dit traject is, ook op aandringen van de raad, expliciet gekozen voor het beperken van het aantal locaties voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Daarom zijn de locaties Oranjepolder en Bavelse Berg voorgesteld als meest geschikte locaties om grootschalig zonne-energie op te wekken. Daarmee wordt versnippering en verspreiding van zonneweides door de hele gemeente voorkomen. Ook wordt hierdoor zo min mogelijk agrarische grond opgeofferd. 

Combinatie van zon en wind in energieparkA59
Deze locaties zijn dus gekozen op basis van de eerdere interne toetsing van initiatieven. De zonneweide in de Oranjepolder biedt daarbij de mogelijkheid tot bundeling, omdat hier al windmolens gepland waren als uitbreiding op het bestaande windmolenpark op Weststad.

Combinatie van zonneweides
De locatie Bavelse Berg sluit aan bij de zonneweide die Breda realiseert.

* Deze concept nota is uiteindelijk niet naar het college gegaan, maar vervangen
door de bespreking in de collegevergadering van 30 april 2019.

LOCATIE

In Energiepark A59 komen het windpark en het zonnepark samen in een klein deel van de Oranjepolder, tegen de snelweg A59 aan. Op de achterliggende situatieschets is de geplande locatie met kleur aangegeven.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring