Nieuws

Zienswijzentermijn zonnepark A59 afgelopen, veertig zienswijzen ingediend

Eneco heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een zonnepark van 37 hectare langs de A59. De vergunningaanvraag lag vanaf 16 februari tot 30 maart 2022 ter inzage. Inwoners en andere belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze indienen bij de gemeente. Hier maakten verschillende inwoners en belangengroepen, zoals natuurverenigingen, de ZLTO en de belangengroep Oranjepolder gebruik van. In totaal zijn er 40 zienswijzen ingediend bij de gemeente.

Onderwerpen van de zienswijzen
In de ingediende zienswijzen kwamen een aantal belangrijke onderwerpen vaker terug, zoals: de wens van behoud van natuur en recreatie in de Oranjepolder, de voorkeur voor andere alternatieven voor duurzame energie zoals zon op dak, het volle energienet, het meervoudig benutten van de ruimte, de verwachting dat het plan niet financieel haalbaar is en niet voldoet aan de aanvullende wensen van de gemeenteraad over participatie.

Verdere procedure
De gemeente gaat alle zienswijzen doornemen en voorzien van een advies voor de beantwoording voor het college van burgemeester en wethouders in een zienswijzennota. Het college bespreekt naar verwachting de zienswijzennota eind april. Als het college akkoord is met de nota wordt de zienswijzennota met de aanvraag voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet dan een besluit nemen of voor de bouw van het zonnepark tijdelijk mag worden afgeweken van bestemmingsplan. Het is aan de gemeenteraad om een zorgvuldige belangenafweging te maken tussen wat is ingebracht in de zienswijzen, de aanvraag van Eneco en de onderbouwing daarvan en het eigen beleid van de gemeente.  

Verklaring van geen bedenkingen
De gemeenteraad gaf op 26 januari 2021 al goedkeuring aan de concept verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor 25 jaar. Dit is hier na te lezen.

Energieneutraal
De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Het Energiepark langs de A59 draagt bij aan de duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring