Vergunningsprocedure, planning en inspraak

Vergunningsprocedure

Eneco heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor het windpark en het zonnepark; samen het Energiepark A59. Voor het zonnepark is inmiddels een herroepelijke vergunning afgegeven. Begin 2023 wordt het beroep behandeld door de rechtbank dat is ingesteld tegen deze vergunning. Voor het windpark is in juli 2021 de pauzeknop ingedrukt en de vergunningprocedure stopgezet. Inmiddels heeft het college besloten de procedure te vervolgen. Begin 2023 wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de verklaring van geen bedenkingen om af te wijken van het bestemmingsplan.

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan
Energiepark A59 kan er alleen komen als er wordt afgeweken van het vastgestelde grondgebruik in het bestemmingsplan. Dit afwijken gebeurt voor een periode van 25 jaar. Voor het afgeven van de omgevingsvergunningen is voor de afwijking van het bestemmingsplan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig. Deze moet de gemeenteraad afgeven.
Eneco heeft voor beide projecten een omgevingsvergunning aangevraagd en een onderbouwing gegeven waarom ze van het bestemmingsplan willen afwijken. De gemeente Oosterhout bekijkt of de aanvraag aan de wettelijke regels voldoet, bijvoorbeeld voor natuur of archeologie. Per aanvraag neemt de gemeenteraad een besluit over het afgeven van de vvgb. Na het vaststellen van de definitieve vvgb neemt het college een besluit over het afgeven van de vergunningen.

Zonnepark
Eneco neemt vergunningsaanvraag zonnepark A59 over van Shell
Shell heeft in maart 2021 laten weten niet verder te willen met de aanvraag, maar heeft deze niet ingetrokken. De vergunningsaanvraag voor het zonnepark is daarna overgenomen door Eneco. De procedure is 16 februari hervat met ter inzagelegging van de vergunningsaanvraag.

Eneco gaat nu verder met het project vanuit de status waarop dit project zich in de vergunningprocedure bevond in april 2021 en heeft de aanvraag aangepast naar aanleiding van de opmerkingen uit de conceptverklaring van geen bedenkingen.

Vergunningaanvraag zonnepark en verklaring van geen bedenkingen
Eneco gaat nu verder met het project vanuit de status waarop dit project zich in de vergunningprocedure bevond in april 2021. Shell diende in oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente voor een zonnepark van 37 hectare. De gemeenteraad gaf op 26 januari 2021 goedkeuring van de concept verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor 25 jaar.

Stukken over zonnepark ter inzage
De raad heeft ingestemd met de ontwerp VVGB voor het zonnepark en Eneco heeft de gevraagde verdere invulling van een aantal onderwerpen in de stukken verder uitgewerkt. De vergunningaanvraag en ruimtelijke onderbouwing voor het zonnepark.

  Definitieve verklaring van geen bedenkingen en besluit
  Na verwerking van de zienswijzen wordt de raad gevraagd of zij akkoord gaat met de definitieve VVGB. Pas daarna komt er een definitief besluit over de vergunning voor het zonnepark door het college.

  Op 21 juni 2022 heeft de gemeenteraad besloten een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

  Op 20 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een herroepelijke omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van het zonnepark van 37 hectare langs de A59.

  Na de officiële bekendmaking van het collegebesluit op 27 juli 2022 start de beroepstermijn. Het collegebesluit is een herroepelijk besluit. Indieners van zienswijzen kunnen gedurende 6 weken beroep aantekenen.

  Hoe dat in zijn werk gaat vindt u hier.

  Windmolens
  Vergunningsaanvraag windmolens
  Eneco heeft half december 2020 de vergunningaanvraag voor de 2 windmolens ingediend. Zij hadden meer tijd nodig om hun plan aan te passen omdat 1 van de drie windmolens is geschrapt om tegemoet te komen aan de zorgen van de bewoners uit Dommelbergen. Op 10 februari 2021 is er een informatiesessie voor de gemeenteraad over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de windmolens van Eneco langs de A59 geweest. Op 31 maart 2021 heeft de raad een positief besluit genomen over de ontwerp vvgb.

  Stukken over windpark ter inzage
  Nadat de raad heeft ingestemd met de ontwerp VVGB voor het windpark heeft het college de ontwerpbeschikking voor de vergunning voor het bouwen goedgekeurd op 12 april 2021. 

  De ontwerpvergunning en de daarbij horende stukken werden voor 6 weken ter inzage gelegd. Van 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021 konden belanghebbenden een zienswijze tegen het besluit indienen. 

  De publicatie hiervan met aanvullende informatie is terug te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-116071.html

  Vanaf donderdag 15 april 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de gemeentelijke website.

  Pauzeknop ingedrukt
  Het college besloot op 13 juli 2021 de ruimtelijke procedure voor de bouw van de twee windmolens langs de A59 tijdelijk te pauzeren. Dit was voor in ieder geval drie maanden. Aanleiding was de uitspraak van de Raad van State over milieunormen voor windparken.

  Het leek erop dat het lang zou duren voordat de rijksoverheid hier duidelijkheid in zou brengen.  Na de verkiezingen wilde de nieuwe coalitie duidelijkheid geven aan bewoners over de windmolens en sprak zij in het coalitieakkoord het voornemen uit de vergunning niet te verlenen.

  Vergunningsprocedure windmolens langs A59 hervat
  In mei is er duidelijkheid gekomen vanuit de rijksoverheid dat voor twee windmolens de bestaande normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid van toepassing blijven. Daarmee is er geen reden om de vergunningsprocedure langer uit te stellen. De gemeente Oosterhout gaat de vergunningsprocedure voor de windmolens langs de A59 hervatten.

  De procedure voor de komst van de windmolens werd juli vorig jaar gepauzeerd door onduidelijkheid over de toe te passen normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid. Na de verkiezingen wilde de nieuwe coalitie duidelijkheid geven aan bewoners over de windmolens en sprak zij het voornemen uit de vergunning niet te verlenen. Afgelopen mei is er duidelijkheid gekomen vanuit de rijksoverheid dat voor twee windmolens de bestaande normen blijven gelden.

  Dit maakt dat het voornemen in het bestuursakkoord om de vergunning te weigeren niet uitvoerbaar is. Het project voldoet aan alle ruimtelijke normen en daarmee moet de gemeente de vergunningsprocedure voortzetten.

  Vervolg procedure
  Het college heeft op 13 december 2022 de concept zienswijzennota vastgesteld. De zienswijzen geven geen aanleiding om de vergunningaanvraag af te wijzen. Het college stelt aan de gemeenteraad om de definitieve verklaring af te geven om af te wijken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad vergadert hierover op 31 januari 2023. Als de raad de verklaring afgeeft zal het college van burgemeester en wethouders de herroepelijke vergunning kunnen verlenen. Hiertegen kunnen belanghebbenden nog beroep instellen bij de Raad van State.

  Energiepark A59

  Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

  Aanmelden voor nieuwsbrief

  Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.  Contact

  Slotjesveld 1
  4902 ZP Oosterhout
  duurzaam@oosterhout.nl

  Proclaimer
  Privacyverklaring