Vergunningsprocedure, planning en inspraak

Vergunningsprocedure

Shell en Eneco hebben de omgevingsvergunning aangevraagd voor respectievelijk het windpark en het zonnepark. De volgende stap in het vergunningtraject, is een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) en een ontwerpvergunning voor de aanvragen, waarna de stukken ter inzage worden gelegd.

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan
Energiepark A59 kan er alleen komen als er wordt afgeweken van het vastgestelde grondgebruik in het bestemmingsplan. Dit afwijken gebeurt voor een periode van 25 jaar. Voor het afgeven van de omgevingsvergunningen is voor de afwijking van het bestemmingsplan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig. De initiatiefnemers Shell (zonnepark) en Eneco (windpark) hebben hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd en een onderbouwing gegeven waarom ze van het bestemmingsplan willen afwijken. De gemeente Oosterhout bekijkt of de aanvraag aan de wettelijke regels voldoet, bijvoorbeeld voor natuur of archeologie. Per aanvraag neemt de gemeente een besluit over het afgeven van de vvgb. Na het vaststellen van de definitieve vvgb neemt de gemeente een besluit over het afgeven van de vergunningen.

Aanvraag omgevingsvergunning zonnepark door Shell
Op 1 oktober 2020 heeft Shell de omgevingsvergunning voor het zonnepark ingediend. De aanvraag van Shell is in behandeling genomen door de gemeente Oosterhout en in november door de gemeente beoordeeld. Op verzoek van de gemeente is vooral het landschappelijke inpassingsplan verder uitgewerkt en toegelicht.

Verklaring van geen bedenkingen zonnepark (vvgb)
Op dinsdag 8 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te verlenen voor het zonnepark van Shell langs de A59. Dit hebben ze gedaan omdat zij hebben geconstateerd dat de vergunningsaanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. De ontwerp vvgb voor het zonnepark van Shell is op 26 januari 2021 behandeld door de gemeenteraad van Oosterhout. De raad is akkoord gegaan.

Stukken over zonnepark in periode februari - maart 2021 ter inzage
Nadat de raad heeft ingestemd met de ontwerp VVGB voor het zonnepark en het college de ontwerpbeschikking voor de vergunning voor het bouwen heeft goedgekeurd, worden de ontwerpvergunning en de daarbij horende stukken 6 weken ter inzage gelegd (februari-maart 2021). Tijdens deze periode kan een zienswijze tegen deze besluiten worden ingediend. 

Definitieve verklaring van geen bedenkingen en besluit
Na verwerking van de zienswijzen wordt de raad gevraagd of zij akkoord gaat met de definitieve VVGB (mei of juni 2021). Pas daarna komt er een definitief besluit over de vergunning voor het zonnepark door het college.  

Vergunningaanvraag windmolens
Eneco heeft half december de vergunningaanvraag voor de 2 windmolens ingediend. Zij hadden meer tijd nodig om hun plan aan te passen omdat 1 van de drie windmolens is geschrapt om tegemoet te komen aan de zorgen van de bewoners uit Dommelbergen. Op 10 februari is er een informatiesessie voor de gemeenteraad over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de windmolens van Eneco langs de A59. Op 2 maart 2021 neem de raad een besluit over de vvgb.

Communicatie over de inspraak
De gemeente informeert inwoners en belangenverenigingen over de mogelijkheden voor het indienen van een zienswijzen op de vergunningsaanvragen. Uitgebreide informatie via verschillende kanalen volgt, zodra er duidelijkheid is over het moment van terinzagelegging van de initiatieven voor het zonnepark van Shell en de windmolens van Eneco. Op dat moment kan er inhoudelijk gereageerd worden op de stukken.

Bewoners en belanghebbenden
Wanneer de stukken ter inzage liggen kunnen inwoners van Oosterhout en andere in Oosterhout belanghebbende rechtspersonen een zienswijze geven op de vergunningsaanvraag, de daarbij horende stukken en de ontwerp omgevingsvergunningen.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring