Vergunningsprocedure, planning en inspraak

Vergunningsprocedure

Shell en Eneco hebben de omgevingsvergunning aangevraagd voor respectievelijk het windpark en het zonnepark. Voor beide projecten is een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven. Voor het windpark zijn de ontwerpvergunning en de die daarbij horen ter inzage gelegd. Het proces rond het zonnepark ligt op dit moment stil. 

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan
Energiepark A59 kan er alleen komen als er wordt afgeweken van het vastgestelde grondgebruik in het bestemmingsplan. Dit afwijken gebeurt voor een periode van 25 jaar. Voor het afgeven van de omgevingsvergunningen is voor de afwijking van het bestemmingsplan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig. De initiatiefnemers Shell (zonnepark) en Eneco (windpark) hebben hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd en een onderbouwing gegeven waarom ze van het bestemmingsplan willen afwijken. De gemeente Oosterhout bekijkt of de aanvraag aan de wettelijke regels voldoet, bijvoorbeeld voor natuur of archeologie. Per aanvraag neemt de gemeente een besluit over het afgeven van de vvgb. Na het vaststellen van de definitieve vvgb neemt de gemeente een besluit over het afgeven van de vergunningen.

Windmolens Eneco

Vergunningsaanvraag windmolens
Eneco heeft half december de vergunningaanvraag voor de 2 windmolens ingediend. Zij hadden meer tijd nodig om hun plan aan te passen omdat 1 van de drie windmolens is geschrapt om tegemoet te komen aan de zorgen van de bewoners uit Dommelbergen. Op 10 februari is er een informatiesessie voor de gemeenteraad over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de windmolens van Eneco langs de A59 geweest. Op 31 maart 2021 heeft de raad een positief besluit genomen over de ontwerp vvgb.

Stukken over windpark ter inzage

Nadat de raad heeft ingestemd met de ontwerp VVGB voor het windpark heeft het college de ontwerpbeschikking voor de vergunning voor het bouwen goedgekeurd op 12 april 2021. 

De ontwerpvergunning en de daarbij horende stukken worden voor 6 weken ter inzage gelegd. Vanaf 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het besluit indienen. 

De publicatie hiervan met aanvullende informatie is terug te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-116071.html

Vanaf donderdag 15 april 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de gemeentelijke website.

Definitieve verklaring van geen bedenkingen en besluit
Na verwerking van de zienswijzen wordt de raad gevraagd of zij akkoord gaat met de definitieve VVGB. Pas daarna komt er een definitief besluit over de vergunning voor het windpark.

Zonnepark Shell

Vergunningsaanvraag Shell ligt stil
Op dit moment ligt de vergunningsaanvraag voor het zonnepark van Shell tot nader order stil. Shell heeft laten weten dat zij zelf niet verder willen met de aanvraag, maar hebben deze aanvraag niet ingetrokken. De aanvraag ligt er dus nog steeds. Het is daarbij mogelijk dat een andere partij de aanvraag overneemt en doorgaat met de procedure. Op dit moment is hier nog geen duidelijkheid over en zolang die duidelijkheid er niet is, gaat de gemeente niet verder met de procedure. 

Aanvraag omgevingsvergunning zonnepark door Shell
Op 1 oktober 2020 heeft Shell de omgevingsvergunning voor het zonnepark ingediend. De aanvraag van Shell is in behandeling genomen door de gemeente Oosterhout en in november door de gemeente beoordeeld. Op verzoek van de gemeente is vooral het landschappelijke inpassingsplan verder uitgewerkt en toegelicht.

Verklaring van geen bedenkingen zonnepark (vvgb)
Op dinsdag 8 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te verlenen voor het zonnepark van Shell langs de A59. Dit hebben ze gedaan omdat zij hebben geconstateerd dat de vergunningsaanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. De ontwerp vvgb voor het zonnepark van Shell is op 26 januari 2021 behandeld door de gemeenteraad van Oosterhout. De raad is akkoord gegaan.

Stukken over zonnepark ter inzage
Nadat de raad heeft ingestemd met de ontwerp VVGB voor het zonnepark was het aan het college om de ontwerpbeschikking voor de vergunning voor het bouwen goed te keuren. Zoals eerder is aangegeven ligt het proces hiervoor stil. 

Wanneer het proces wordt voortgezet moet een besluit worden genomen door het college en worden de ontwerpvergunning en de daarbij horende stukken 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan een zienswijze tegen deze besluiten worden ingediend. 

Definitieve verklaring van geen bedenkingen en besluit
Na verwerking van de zienswijzen wordt de raad gevraagd of zij akkoord gaat met de definitieve VVGB. Pas daarna komt er een definitief besluit over de vergunning voor het zonnepark door het college.

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring