Vergunningsprocedure, planning en inspraak

Vergunningsprocedure

Eneco heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor het windpark en het zonnepark; samen het Energiepark A59. Voor het windpark en het zonnepark is een herroepelijke vergunning afgegeven.

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan
Energiepark A59 kan er alleen komen als er wordt afgeweken van het vastgestelde grondgebruik in het bestemmingsplan. Dit afwijken gebeurt voor een periode van 25 jaar. Voor het afgeven van de omgevingsvergunningen is voor de afwijking van het bestemmingsplan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig. Deze moet de gemeenteraad afgeven.
Eneco heeft voor beide projecten een omgevingsvergunning aangevraagd en een onderbouwing gegeven waarom ze van het bestemmingsplan willen afwijken. De gemeente Oosterhout bekijkt of de aanvraag aan de wettelijke regels voldoet, bijvoorbeeld voor natuur of archeologie. Per aanvraag neemt de gemeenteraad een besluit over het afgeven van de vvgb. Na het vaststellen van de definitieve vvgb neemt het college een besluit over het afgeven van de vergunningen.

Zonnepark
Eneco neemt vergunningsaanvraag zonnepark A59 over van Shell
Shell heeft in maart 2021 laten weten niet verder te willen met de aanvraag, maar heeft deze niet ingetrokken. De vergunningsaanvraag voor het zonnepark is daarna overgenomen door Eneco. De procedure is 16 februari hervat met ter inzagelegging van de vergunningsaanvraag.

Eneco gaat nu verder met het project vanuit de status waarop dit project zich in de vergunningprocedure bevond in april 2021 en heeft de aanvraag aangepast naar aanleiding van de opmerkingen uit de conceptverklaring van geen bedenkingen.

Vergunningaanvraag zonnepark en verklaring van geen bedenkingen
Eneco gaat nu verder met het project vanuit de status waarop dit project zich in de vergunningprocedure bevond in april 2021. Shell diende in oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente voor een zonnepark van 37 hectare. De gemeenteraad gaf op 26 januari 2021 goedkeuring van de concept verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor 25 jaar.

Stukken over zonnepark ter inzage
De raad heeft ingestemd met de ontwerp VVGB voor het zonnepark en Eneco heeft de gevraagde verdere invulling van een aantal onderwerpen in de stukken verder uitgewerkt. De vergunningaanvraag en ruimtelijke onderbouwing voor het zonnepark.

  Definitieve verklaring van geen bedenkingen en besluit
  Op 21 juni 2022 heeft de gemeenteraad besloten een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Op 20 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een herroepelijke omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van het zonnepark. Op 2 maart heeft de Rechtbank Zeeland West-Brabant na het beroep van Milieuvereniging Oosterhout de verleende vergunning voor het zonnepark A59 vernietigd. Volgens de rechter is het besluit niet rechtmatig omdat de locatiekeuze niet goed was onderbouwd. De gemeente heeft een nieuw ruimtelijk afwegingskader zonneparken buitengebied Oosterhout laten opstellen en de locatie langs de A59 op basis daarvan beoordeeld. De gemeenteraad heeft 23 mei 2023 ingestemd met het ruimtelijk afwegingskader voor zonneparken, de beoordeling van de locatie en heeft opnieuw een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Op 25 mei heeft de gemeente opnieuw een herroepelijke omgevingsvergunning afgegeven voor het zonnepark langs de A59. Hiertegen kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Hoe dat in zijn werk gaat leest u hier. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-238055.html

  Windmolens
  Vergunningsaanvraag windmolens
  Eneco heeft half december 2020 de vergunningaanvraag voor de 2 windmolens ingediend. Zij hadden meer tijd nodig om hun plan aan te passen omdat 1 van de drie windmolens is geschrapt om tegemoet te komen aan de zorgen van de bewoners uit Dommelbergen. Op 10 februari 2021 is er een informatiesessie voor de gemeenteraad over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de windmolens van Eneco langs de A59 geweest. Op 31 maart 2021 heeft de raad een positief besluit genomen over de ontwerp vvgb. Het college heeft de ontwerpbeschikking voor de vergunning voor het bouwen goedgekeurd op 12 april 2021.

  Pauzeknop ingedrukt
  Het college besloot op 13 juli 2021 de ruimtelijke procedure tijdelijk te pauzeren. Dit was voor in ieder geval drie maanden. Aanleiding was de uitspraak van de Raad van State (Nevele arrest) over milieunormen voor windparken. Het leek erop dat het lang zou duren voordat de rijksoverheid hier duidelijkheid in zou brengen.  Na de verkiezingen wilde de nieuwe coalitie duidelijkheid geven aan bewoners over de windmolens en sprak zij in het coalitieakkoord het voornemen uit de vergunning niet te verlenen.

  Hervatten procedure
  In mei 2022 is er duidelijkheid gekomen vanuit de rijksoverheid. Allen voor windparken vanaf 3 windmolens is een MER procedure nodig. Voor twee windmolens blijven de bestaande normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid van toepassing blijven. Daarmee was er geen reden om de vergunningsprocedure langer uit te stellen. Het voornemen in het bestuursakkoord om de vergunning te weigeren was niet uitvoerbaar. Het project voldoet aan alle ruimtelijke normen en daarmee moet de gemeente de vergunningsprocedure voortzetten. De gemeente Oosterhout besloot in december 2022 de vergunningsprocedure voor de windmolens langs de A59 te hervatten en adviseerde de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Verklaring van geen bedenkingen
  De gemeenteraad heeft op 4 april 2023 de verklaring van geen bedenkingen afgegeven en ingestemd met de zienswijzennota. Lees het nieuwsbericht.

  Verleende vergunning
  Op 6 april 2023 heeft college van burgemeester en wethouders de herroepelijke vergunning voor de bouw van twee windmolens langs de A59 in de Oranjepolder verleend. Hiertegen kunnen belanghebbenden nog beroep instellen bij de Raad van State. Lees het nieuwsbericht.

  De laatste documenten vindt u in het gele blok hiernaast.

  Energiepark A59

  Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

  Aanmelden voor nieuwsbrief

  Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.  Contact

  Slotjesveld 1
  4902 ZP Oosterhout
  duurzaam@oosterhout.nl

  Proclaimer
  Privacyverklaring