Vergunningsprocedure, planning en inspraak

Vergunningsprocedure

Eneco en Shell hebben de omgevingsvergunning aangevraagd voor respectievelijk het windpark en het zonnepark. Voor beide projecten is een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven. Voor het windpark zijn de ontwerpvergunning en de die daarbij horen ter inzage gelegd. Shell heeft zich in 2021 teruggetrokken als ontwikkelaar voor het zonnepark. Eneco heeft het project overgenomen. Shell wordt nog wel genoemd op de website om de lezer goed inzicht te bieden in de historie van de plannen.

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan
Energiepark A59 kan er alleen komen als er wordt afgeweken van het vastgestelde grondgebruik in het bestemmingsplan. Dit afwijken gebeurt voor een periode van 25 jaar. Voor het afgeven van de omgevingsvergunningen is voor de afwijking van het bestemmingsplan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig. Eneco heeft voor beide projecten een omgevingsvergunning aangevraagd en een onderbouwing gegeven waarom ze van het bestemmingsplan willen afwijken. De gemeente Oosterhout bekijkt of de aanvraag aan de wettelijke regels voldoet, bijvoorbeeld voor natuur of archeologie. Per aanvraag neemt de gemeente een besluit over het afgeven van de vvgb. Na het vaststellen van de definitieve vvgb neemt de gemeente een besluit over het afgeven van de vergunningen.

Zonnepark
Eneco neemt vergunningsaanvraag zonnepark A59 over van Shell
Shell heeft in maart 2021 laten weten niet verder te willen met de aanvraag, maar heeft deze niet ingetrokken. De vergunningsaanvraag voor het zonnepark is daarna overgenomen door Eneco. De procedure is 16 februari hervat met ter inzagelegging van de vergunningsaanvraag.

Eneco gaat nu verder met het project vanuit de status waarop dit project zich in de vergunningprocedure bevond in april 2021 en heeft de aanvraag aangepast naar aanleiding van de opmerkingen uit de conceptverklaring van geen bedenkingen.

Vergunningaanvraag zonnepark en verklaring van geen bedenkingen
Eneco gaat nu verder met het project vanuit de status waarop dit project zich in de vergunningprocedure bevond in april 2021. Shell diende in oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente voor een zonnepark van 37 hectare. De gemeenteraad gaf op 26 januari 2021 goedkeuring van de concept verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor 25 jaar.

Stukken over zonnepark ter inzage
De raad heeft ingestemd met de ontwerp VVGB voor het zonnepark en Eneco heeft de gevraagde verdere invulling van een aantal onderwerpen in de stukken verder uitgewerkt.

De vergunningaanvraag en ruimtelijke onderbouwing voor het zonnepark A59 liggen vanaf 16 februari tot 30 maart 2022 ter inzage en zijn hiernaast in te zien. Ook kan een afspraak op het gemeentehuis worden gemaakt om de stukken in te zien. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen in deze periode een schriftelijk per brief of mondeling op afspraak een zienswijze indienen bij de gemeente. Meer informatie hierover kunt u lezen in de publicatie.

De stukken die horen bij de vergunningsaanvraag zijn hiernaast terug te vinden.

  Definitieve verklaring van geen bedenkingen en besluit
  Na verwerking van de zienswijzen wordt de raad gevraagd of zij akkoord gaat met de definitieve VVGB. Pas daarna komt er een definitief besluit over de vergunning voor het zonnepark door het college.

  Windmolens
  Vergunningsaanvraag windmolens
  Eneco heeft half december de vergunningaanvraag voor de 2 windmolens ingediend. Zij hadden meer tijd nodig om hun plan aan te passen omdat 1 van de drie windmolens is geschrapt om tegemoet te komen aan de zorgen van de bewoners uit Dommelbergen. Op 10 februari is er een informatiesessie voor de gemeenteraad over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de windmolens van Eneco langs de A59 geweest. Op 31 maart 2021 heeft de raad een positief besluit genomen over de ontwerp vvgb.

  Stukken over windpark ter inzage
  Nadat de raad heeft ingestemd met de ontwerp VVGB voor het windpark heeft het college de ontwerpbeschikking voor de vergunning voor het bouwen goedgekeurd op 12 april 2021. 

  De ontwerpvergunning en de daarbij horende stukken werden voor 6 weken ter inzage gelegd. Vanaf 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021 konden belanghebbenden een zienswijze tegen het besluit indienen. 

  De publicatie hiervan met aanvullende informatie is terug te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-116071.html

  Vanaf donderdag 15 april 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de gemeentelijke website.

  Definitieve verklaring van geen bedenkingen en besluit
  Na verwerking van de zienswijzen wordt de raad gevraagd of zij akkoord gaat met de definitieve VVGB. Pas daarna komt er een definitief besluit over de vergunning voor het windpark.

  Energiepark A59

  Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

  Aanmelden voor nieuwsbrief

  Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.  Contact

  Slotjesveld 1
  4902 ZP Oosterhout
  duurzaam@oosterhout.nl

  Proclaimer
  Privacyverklaring