Nieuws

Concept vvgb windpark 30 maart op raadsagenda 

Op 2 maart stond de behandeling van de concept verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het windpark van Eneco als onderdeel van het Energiepark A59 op de agenda van de gemeenteraad. Deze behandeling is uitgesteld om de gevolgen van het besluit van Shell in beeld te brengen. Inmiddels is dit gebeurd en er is geen effect van dit besluit op de vergunningprocedure voor het windpark. De gemeenteraad bespreekt de ontwerp vvgb voor het windpark van Eneco nu op 30 maart 2021.  

Besluit Shell
Op maandag 1 maart heeft Shell laten weten niet langer door te gaan met de ontwikkeling van het zonnepark als onderdeel van het Energiepark A59. Helaas bleek een grotere daling dan verwacht van de Rijks SDE++-subsidie, samen met de extra wensen van de gemeente op gebied van participatie, voor Shell een te groot gat in de businesscase te slaan. Het project was voor hen niet langer economisch rendabel. Daarom hebben zij besloten de ontwikkeling te staken.

Doelstellingen energietransitie
De komst van Energiepark A59, waaronder het zonnepark, is essentieel voor het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Oosterhout uit de ambitienota Energietransitie 2030 en de Routekaart Energietransitie 2019-2022 voor de duurzame toekomst van Oosterhout. 

RES
De gemeente wil haar verantwoordelijkheid nemen om de landelijke klimaatdoelstellingen te halen en draagt met het Energiepark A59 bij aan de afspraken binnen de Regionale Energie Strategie (RES) om in 2030 voor 49% energieneutraal te zijn en voor 98% in 2050.

Voor de duurzame toekomst van Oosterhout
Dit doen we samen met inwoners en bedrijven op weg naar een duurzame leefbare toekomst voor Oosterhout. We zetten in op energiebesparing met isolatie en zoveel mogelijk zon op daken van woningen en bedrijven. Hiermee halen we echter niet de gestelde doelen. Daarom is grootschalige opwek met zonne- en windenergie noodzakelijk om onze doelstellingen te halen.

Vervolg ontwikkeling zonnepark
Het besluit van Shell is voor het college geen reden om de ontwikkeling van zonnepark als onderdeel van het Energiepark A59 stop te zetten. De noodzaak van een zonnepark voor het behalen van de duurzaamheidsambities blijft overeind staan. 

Ook over de geschiktheid van de locatie langs de bestaande infrastructuur van de A59 voor de ontwikkeling van het zonnepark is geen twijfel. De raad heeft zich hierover al positief uitgelaten door instemming onder voorwaarden met de concept verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark op 26 januari 2021.

De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om het zonnepark met een andere partner te realiseren. De volgende twee opties worden onderzocht:

  • Het als gemeente zelf ontwikkelen van het zonnepark in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelmaatschappij en het Energiefonds Brabant.
  • Het laten ontwikkelen van het zonnepark door een commerciële ontwikkelaar. Hiervoor is al door meerdere partijen belangstelling getoond.

Bij beide opties laat de gemeente de ontwikkeling van de biodiversiteit en natuurwaarde van het gebied en de mogelijkheden voor bewonersparticipatie meewegen als belangrijke voorwaarden. De gemeente legt de uitkomsten van het onderzoek voor aan de gemeenteraad. 

Vergunningprocedure windpark
Het college heeft getoetst of het stopzetten van de ontwikkeling van het zonnepark door Shell effect heeft op de vergunningprocedure voor het windpark van Eneco. Dit is niet het geval. Er werden al 2 afzonderlijke vergunningprocedures gevolgd voor windpark en zonnepark. Ook de ruimtelijke onderbouwing voor het windpark verandert inhoudelijk niet. 

De gemeenteraad bespreekt de ontwerp vvgb voor het windpark van Eneco op 30 maart 2021.  

Bijlage
Raadsinformatiebrief

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring