Nieuws

College stemt in met tijdelijke afwijking van bestemmingsplan voor windpark Eneco als onderdeel van Energiepark A59 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vastgesteld voor het windpark van Eneco met 2 windmolens als onderdeel van het Energiepark A59. Eind november stelde het college al de ontwerp vvgb voor het zonnepark vast. Het college stelt aan de raad voor om ook deze ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het onderdeel windpark van het Energiepark A59 te verlenen. 

Vergunningaanvraag windpark
Eneco heeft in december 2020 haar aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend. De aanvraag van Eneco is door de gemeente in december beoordeeld. Op verzoek van de gemeente is het aantal windmolens beperkt tot twee om daarmee tegemoet te komen aan de belangrijkste zorgen vanuit de omgeving. De twee overgebleven windmolens liggen op grotere afstand van de wijk Dommelbergen.

Afwijking van het bestemmingsplan voor vergunning
Voor het afgeven van de vergunning is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Tijdelijk omdat het gaat om een periode van 25 jaar. Daarna komt de grond weer beschikbaar voor de oorspronkelijke functie, voornamelijk landbouw. De gemeenteraad kan de vvgb afwijzen als er geen sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Verklaring van geen bedenkingen begin maart in raad
Op 10 februari is er een informatiesessie voor de gemeenteraad. Op 2 maart 2021 neem de raad een besluit over de ontwerp vvgb. Daarna legt de gemeente de aanvraag omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing ter inzage.  

Ter inzage legging in periode maart – april 2021
Nadat de raad heeft ingestemd met de concept vvgb en het college de ontwerpbeschikking heeft goedgekeurd, wordt de vergunning ter inzage gelegd (maart – april 2021). Na verwerking van de zienswijzen wordt de raad nogmaals gevraagd of zij akkoord gaat met de vvgb (juni of juli). Pas daarna komt er een definitief besluit over de vergunning door het college. 

Communicatie over de ter inzage legging
De gemeente informeert inwoners en belangenverenigingen over de mogelijkheden voor zienswijzen op de vergunningsaanvraag. Uitgebreide informatie via verschillende kanalen volgt zodra er duidelijkheid is over het moment van ter inzagelegging. De informatie wordt verspreid met gesprekken, een (online) bijeenkomst en communicatie via onze normale kanalen. Zoals de gemeentepagina in weekblad Oosterhout, oosterhout.nl en sociale media.  

Energiepark A59

Energiepark A59 is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Oosterhout en Eneco.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Energiepark A59 en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.Contact

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Proclaimer
Privacyverklaring